Design Gallery, CSS Template, Free Download

"Sözümüz özümüzdür"

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Kadir gecesinin faziletleri

 
HANGİ GECE KADİR GECESİDİR?


Kadir Gecesi, Kuran'da Allah'ın bizzat övdüğü en kıymetli gecedir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Hangi gece Kadir gecesidir? Kadir gecesinin önemi ve özelliği nedir, özel bir ibadeti var mıdır?
 
 
 
Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’de övülen en kıymetli ve en şerefli gecedir. Bu gecenin fazileti ve üstünlüğü (bin aydan daha hayırlı olduğu), bizzat Allah (c.c.) tarafından Kadir suresinde açıkça bildirilmiştir.
İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, insanlığı karanlıklardan aydınlığa kavuşturan hidayet rehberi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de Cenabı Allah, bu mübarek (feyizli ve bereketli) gecenin kıymet ve faziletini müstakil bir surede (Kadir suresinde) şöyle açıklamaktadır:
 
 
 
  
"Biz onu (Kuran'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.  O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."(Kadir Suresi)
  
Kuran’ın indirildiği Kadir Gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir (Kadr), 'azamet' ve 'şeref' demektir.(1)
  
Kuran-ı Kerim olaylara göre yirmi üç yılda indiğine göre, Kadir gecesinde indirilmesi, topluca dünya semasına indirilmesi demektir.
  
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
   
"Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buharî, Teravih, 2)
 
Ebû Hüreyre rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte, "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."(Buhârî, Kadir, 1).
 
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."(Kurtubî, XX/138).
   
Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatıyor:
   
Hz. Peygamber’e dedim ki: "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?"
  
Rasûlüllah (s.a.s.): "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fü annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu. (Tirmizî, Deâvât, 85)
 
 
 
 
Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:
  
"Kadir gecesinde bir defa Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kuran-ı Kerim’i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir."
 
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir.
  
Büyük İslam alimlerinden Süfyanı Sevrî şöyle demiştir: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek, namaz kılmaktan daha sevimlidir. Kuran okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” 
  
Yine müçtehit alimlerden İbnu Hacer Heytemi ise, Tuhfetu'l-Muhtac adlı eserinde der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemaliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler ulaşır."
  
Kadir Gecesi geçmiş midir, yoksa tekrar etmekte midir? 
 
Kadir gecesi, Kuran'ın indirildiği veya sabahında Bedir Zaferi’nin gerçekleştiği gece olduğuna göre, o bir defa olmuş ve geçmiştir. Bu demektir ki, her yıl Ramazan ayında olacak olan onun şeref ve hatırasıdır.  
 
Kadir gecesi, bütün yıl içinde gizli olup en çok Ramazan ayında ve en çok Ramazanın son onunda ve en çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en ağır basan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder.
  
Kadir suresinde Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği, Bakara suresinde de Ramazan ayında indirildiği bildirilmiştir. Bu demektir ki, Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde bir gecedir.
  
Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının aynı gününe denk gelmekte midir?
  
Allah, Kadir gecesini gizlemiştir, Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu yıl Ramazanın 1’ine koyarsa diğer yıl Ramazanın 7’sine koyabilir ve böylece Kadir gecesi o gece olur. Diğer mübarek geceler gibi falanca ayın belli bir gününü tayin etmemiş, bu geceyi gizlemiştir.
  
Kadir Gecesinin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kuran-ı Kerim Ramazanın 27. gecesinde inmiş ise o gece Kadir Gecesidir, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir.
Kuran’ın indirildiği gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allah her yıl başka bir geceye veriyor. Allah her yıl değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor.(2) 
Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesinde denizlerin suyu bir an tatlılaşır. Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak ne de soğuk olur. O gece bulut, yağmur ve rüzgar yoktur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur. 
   
Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gecesidir?
  
Kadir gecesinin, Ramazan ayının 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair çok sayıda hadis şerif vardır. Ramazanın 1’inden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.
 
Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:
   
"Siz Kadir gecesini Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)
 
Ramazan ayının son on gününde 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler sonu tek rakamlı gecelerdir.
 
İmam-ı Şarânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı Şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:
 
 • Cuma günü girerse 17. gece
 • Cumartesi girerse 23. gece 
 • Pazar günü girerse 29. gece, 
 • Pazartesi girerse 21. gece 
 • Salı girerse 27. gece.
 • Çarşamba girerse 19. gece, 
 • Perşembe girerse 25. gece,
  
İmam-ı Şarânî Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuştur. Birçok Allah dostu da bu usulle Kadir gecesini bulmuştur.
  
DİKKAT: Ramazan ayının 26'sını 27'sine bağlayan gece, 27. gecesi olur. Aynı şekilde, 22. günü 23. güne bağlayan gece de 23. gecedir. Dolayısıyla bu yıl 23. gece Cumartesi gecesi olup Kadir Gecesi olabilir.
  
Peki, İmamı Şarânî kimdir?
  
Asıl adı Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali el-Hanefi’dir. Saçlarını uzattığı için ‘Şarani’ (saçlı) lakabıyla tanınmıştır. 1492 yılında Mısır’da doğmuş ve 1565’te vefat etmiştir. Tahsilini Kahire’de tamamlamıştır. Başta tasavvuf olmak üzere, akâid, fıkıh, ansiklopedi, gramer ve tıbba dair eserler telif etmiştir. Eserlerinde tekke ile medrese ilminin uyumlu bir terkibini yapmıştır. Dört mezhebin birleşen ve ayrılan taraflarını ele aldığı, birden fazla mezhebin hak olduğunu, bütün hak mezheplerin aynı kaynaktan beslendiğini açıklayan ve "Mîzân-ı Şarânî" diye adlandırılan kitabı, bilinen en meşhur eseridir.
  
 
Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesidir diyenlerin delilleri nedir?
  
İslam alimlerinin çoğu, "Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) Ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir.
 
Bu görüşün sahibi bulunan alimler, şu Hadis-i şerifi nakli delil olarak göstermektedirler: "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir."
 Bu nakli delile ilaveten şu akli delil konuyu daha belirgin hale getirecektir:
 
Kadir Suresinde "Leylet’ül Kadri" lafzı 3 yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri 9 tanedir. Burada 9 ile 3 çarpıldığında elde edilen sonuç 27 olacaktır.(3)
 
Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilmek
  
Din alimlerinin bazıları, Kadir Gecesi’nin (Leyle-i Kadr’in) senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.
  
Hızır Aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. Bu ihtimalden dolayı,
  
"Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir.(3)
  
Kadir Gecesi nasıl değerlendirilebilir?
   
Bu geceye mahsus bir ibadet aslında yoktur. Ancak bu gecenin namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak ve dua etmek suretiyle ihya edilmesi (değerlendirilmesi) uygundur. Bunun için şu tavsiyeleri dikkate almakta fayda var:
  
 • Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı. 
 • Kuran-ı Kerim’den 1-2 sayfa okumalı. 
 • Az da olsa sadaka vermeli. 
 • 4 rekatlık Kadir Gecesi Namazı kılmalı. 
 • Mümkünse TESBİH NAMAZI kılmalı.
 
Kadir Gecesi Namazı nasıl kılınır?
 
 
  
1. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.

2. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa İhlas Suresi okunur.

Namazdan sonra 1 defa: 
 "Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd." denir.
 
 
 
  
100 defa Elem neşrah leke... okunur. 

100 defa İnna enzelnâhü… okunur.
  
100 defa Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hazreti Ayşe’ye (r.a.) öğrettiği şu dua okunur:
 
 
 
"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." 
  
Daha sonra da dua edilir.(2)
 
Ve müjdeyi veren hadis-i şerifle mutlu son!
  
"Kadir Gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden (ibadetle geçiren), Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır."
  
İmamı Azam Hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazan ayının 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir.
  
Yukarıdaki hadis-i şerif düşünülerek sık sık vuku bulan 27. gece ibadetle değerlendirilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.(5)
  
Allah, bu geceyi ibadetle değerlendiren kulları arasına bizleri de katsın. Bizi Zatına kul ve Habibine ümmet olma şerefinden mahrum etmesin.
 
KADİR GECENİZ ŞİMDİDEN MÜBAREK OLSUN!
 
 
 
  
  
Kaynaklar:
1) Diyanet Meali, Elmalı Tefsiri 
2) Mehmet Ali Demirbaş, Kadir Gecesi
3) Kürsiden Müminlere Sohbet ve Nasihatler, 1. Cilt, Mehmed Emre, Erhan Yayınları, 1998
4) Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat, 1983
5) Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Kadir Gecesi
3. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.
4. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa İhlas Suresi okunur. 
 
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Ah şu türküler kör olası gözleri. Başka bir alem sözleri.

Sevgili Türkü Dostu

Radyo Yeşilada Türkülerin Kalbi

Sevdaların hikayesidir bu... Hasretin hikayesidir... Bu, türkülerin hikayesidir... Belkide, bizim hikayemizdir... Bizi bilmez türküleri bilmeyen; duymaz nağmelerde yankılanan güzellikleri... İnsana dair... Türkülerin dalına asılmış bizim hikayemiz,bozkır gecelerinin şafağında... Onun için, türküler bize benzer gülüm, Türküler bizi söyler... Bizim hikayemizi anlatır hep... Türk’ ün engin gönül dünyasına yaradanın nakşettiği güzelliklerin; en seviyeli, en terbiyeli ve en güzel ifadesini, muhteşem bir incelik içinde türkülerimizde buluruz...

Yazının Devamı

Paylaşım Forumu Konu Başlıkları

Güzel Sözler

Ziyaretçi Defteri

Ziyaretçi Defteri

Türkü Dostlarına

Merhaba canlar; Söz konusu türkü olunca hepimizi bir heyecan bir hüzün sarar. Bende ise kelimeler yetersiz kalıyor. Türkü deyince bende akan sular duruyor. türküler gerçektende yaşamı ifade ediyor ve kültürümüzü anlatıyor. Sevgili türkü dostları duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Kendi yörenize ait türkü hikayeleri varsa paylaşım formunda türkü dostları ile paylaşın. Bütün türkü dostlarına sevgilerle....

Aşkın Süvari

radyoyesilada.tr.gg

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=